ผอ.สกธ. เปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.20 – 15.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นผู้ใหญ่ใจดีกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดย ผอ.สกธ. ได้เน้นย้ำให้เด็กๆ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น  พร้อมทั้งมีกลไกระวังภัยในตนเอง ส่วนกิจกรรมในวันแรก เน้นละลายพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยม 1-3 โดยสอดแทรกเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้

1. การเรียนรู้วินัย ผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเคารพกติการ่วมกัน ตลอดจนกติกาของสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

2. การเรียนรู้ภัยสังคม ผ่านการทบทวนกิจวัตรประจำวัน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม

3. การสร้างการเรียนรู้กฎหมายผ่าน Infographic เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น เพื่อสร้างวินัยในการเคารพกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 คนเป็นอย่างดี