ผอ.สกธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการองค์กรแห่งความสุข (รุ่นที่ 3)

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานโครงการองค์กรแห่งความสุข     (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งหลักสูตรในครั้งนี้ได้ออกแบบโดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการทำงานและการใช้ความสุขที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และลงมือทำสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง ทีม และองค์กรต่อไป วิทยากร : อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ และคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น 23 ท่าน การสัมมนาในวันแรกเริ่มต้นด้วย กิจกรรม Self introduction: My Job, My Life: กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ผ่านบทกลอนเกี่ยวกับงานที่ตนเองรัก กิจกรรม Open Space Technique: การเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สะท้อนแนวคิดและมุมมองที่มีต่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางเดียว ต่อด้วยกิจกรรม ช่วงบ่ายถึงค่ำ เริ่มต้นด้วย กิจกรรมบรรยายเรื่อง…