ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2 และเอกสารประกวดราคา เลขที่ ส.3/2562 ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561    ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. บัดนี้ ครบกำหนดการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2 จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ   ณ   วันที่ …