ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/2561

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ แนวทางที่ 1 การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยทำการศึกษาและสำรวจข้อมูล/ประเด็นที่เกี่ยวข้องในมิติของการพัฒนาบุคลากรฯ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานอาทิกิจกรรม โครงการ สื่อที่ใช้ฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งควรแยกแยะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ว่าประเด็นปัญหาที่สำคัญคืออะไร รวมทั้งควรมีการพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกการแก้ปัญหาในภาพรวม แนวทางที่ 2 การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยทำการรวบรวมข้อมูลการออกกฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตรวจสอบไปยังหน่วยงานผู้เสนอกฎหมายใหม่และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีการดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือไม่…

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สทก. ได้เข้าร่วมการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการวิเคราห์การจราจรในเครือข่ายของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และที่ประชุมมีประเด็นอภิปรายร่วมกันในเรื่องภัยคุกคามของแต่ละหน่วยงาน และการบังคับใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประเมินสถานภาพของภัยคุกคาม (Threat) ของแต่ละหน่วยงานและให้จัดทำ Action Plan เพื่อดำเนินการต่อไป