ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ครั้งที่ 3 เอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ครั้งที่ 3 TOR CAR OJA3 ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3 โดยราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ…

ผู้นำในภาวะวิกฤต

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำในภาวะวิกฤต” ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายอัสนี สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้

– แนวคิดภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

– กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตสำหรับผู้นำองค์กร

– การเรียนรู้ประสบการณ์ภาวะผู้นำในอดีตในสถานการณ์ไม่ปกติ

วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนร่วมงานครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส และบริจาคเงินสมทบ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด”

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดชินวราราม วรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี