ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสว่างกมล ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง.ผอ.สกธ.) และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ ร่วมกับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ อธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องของ Justice Delivery ที่ประชุมเห็นชอบและยืนยันตามแบบการดำเนินงาน ตามที่ สชจ.สกธ. นำเสนอ 2. กรณีมีข้อสั่งการจาก รมว.ยธ. ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนมาที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ โดยตรง ให้กรมแจ้งกลับมาที่ สชจ.ผ่านระบบ Line : PJ เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อเท็จจริงและวางแผนในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามระบบต่อไป 3. กรณี สยจ.และ คุ้มครองสิทธิภาค ทั้ง 4 แห่ง ที่มีพื้นที่การทำงานที่ทับซ้อนกัน…