การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รอง ผอ สกธ (นางสาวสุพรรณีฯ) และเลขานุการกรม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโดย สำนักงาน กพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. สรุปการปรับบทบาท ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 ประเด็น คือ

  • ปัญหาของการดำเนินการของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การวางกลไกระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและระบบการรายงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม