ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10)

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10)

“การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย”

ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์      0 2141 374 6/ 08 1832 9438
โทรสาร        0 2143 8932