การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยให้เกียรติร่วมบรรยายหัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงาน : สู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึงกระบวนยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ 1. ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 2. การไม่สามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงาน 3. การทับซ้อนของหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชน 4. การคืนคนดีสู่สังคม โดยการสร้างการยอมรับและการให้โอกาสของผู้พ้นโทษ  ทั้งนี้ ผวจ. พะเยา ได้กล่าวถึงการถอดบทเรียนในการช่วยเหลือ 13 หมูป่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสำเร็จ (success factor) ดังนี้ 1. การวางแผน/การบริหารแผนที่ดี (planning) 2. การมีวิสัยทัศน์ (vision) 3. การกำหนดเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน…

โครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การสัมนา นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0 พร้อมให้แนวคิดในการนำเครื่องมือมาใช้กับการทำงาน 3 ประการ (1) มองที่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (2) กระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ (3) การนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานประจำที่ปฏิบัติ เพื่อสอดรับการพัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 ช่วงเวทีการสัมมนา นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรและบุคลากรระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ระบบการทำงานขององค์กร สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) การเป็นระบบราชการ 4.0 มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย Open & Connected Government , Citizen –…

ผอ. สกธ. เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งติดตามผลและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย โดยมีนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผอ.สกธ. มอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เข้าร่วม “การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธ.กคส. เป็นประธาน มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. กำหนดการการจัดงานดังกล่าวนำโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All Foundation) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. ถึงวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 (รวม 4 วัน) ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็คอารีน่า…