การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยา และรศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม เป็นวิทยากรนำเสนอสภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ด้วย โดยสรุปประเด็นการประชุมได้ดังนี้

– สภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาฉ้อโกง/เฟรนไชน์ ปัญหาบุกรุกป่า และปัญหาหนี้สินเกษตรกร
– หลักการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาโจทย์เชิงพื้นที่ โดยใช้หลัก Area based collaborative
– แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย มุ่งเน้นประเด็นการวิจัยสำคัญในเรื่องกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การลดการกระทำผิดซ้ำ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแทนการควบคุมตัว (non-custodial) โดยเป็นการจัดทำในลักษณะชุดโครงการวิจัย

ส่งเสริมให้หน่วยงานเสนองบประมาณเอง

ส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมากขึ้น โดยผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

อีกทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเป็นองค์ประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย