กิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบรรยายพิเศษเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมสู่การขับเคลื่อนระดับจังหวัด ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นภาคีร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในระยะยาวโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง สถานการณ์อาชญากรรมและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้ให้ข้อมูลสถิติด้านอาชญากรรมในพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและจำลองเหตุการณ์ วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหาย ช่วงบ่าย เป็นการดำเนินกระบวนการจัดทำแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแก้ไข รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และกลไกการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพสังคมเมืองสุราษฎร์ธานีโดยผ่านกลไกในพื้นที่ ซึ่งมียุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุมประพฤติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ราชทัณฑ์ สถานพินิจฯ…