การขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (รุ่นที่ 1)

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมรามา การ์เด้น วิภาวดีรังสิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 400 คน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ในช่วงเช้า ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นที่มาของการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันอาชญากรรมทั้งในมิติของการตกเป็นเหยื่อและมิติของการเป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทำผิด และลดการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ผ่านการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในกรอบเนื้อหา 4 ด้าน และ 5 ขั้นตอนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำหลักการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อาทิ ไม่เป็นภาระของโรงเรียน เป็นต้น หลังจากนั้น นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้เกียรติขึ้นบรรยายต่อในหัวข้อ “การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเนื้อหาการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์กรอบที่ 4 เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน…

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำ Web Service ลงในระบบตู้อเนกประสงค์

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน. 2561 เวลา 10.00 น. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการนำ Web Service ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงในระบบตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด Provincial Justice Office Kiosk (PJOK) และ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผอ.สชจ. ฝ่ายเลขาการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ – กรมราชทัณฑ์ – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน – กรมคุมประพฤติ – กรมบังคับคดี – กรมสอบสวนคดีพิเศษ – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ – สำนักงานกองทุนยุติธรรม – ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม – กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ข้อสรุปการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนต่อไปเป็น 2 ระยะเวลา ดังนี้ ระยะเวลาที่…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก. ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จากกรมคุมประพฤติและกรมพินิจฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ระยะเวลาอบรมจำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ และข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำมาเพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงระบบให้สนับสนุนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป