ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนถึงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.กนป. ผู้แทน สกธ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยเน้นย้ำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรอบเนื้อหาการดำเนินงานหลัก 4 กรอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สกธ. ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้ความสนใจในนิทรรศการและรูปแบบกิจกรรมที่สกธ.นำเสนอ รวมทั้งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรม และนำกิจกรรมต้นแบบ ไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (2562-2566)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561  กระทรวงยุติธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (2562-2566) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น9 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) เป็นประธาน และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลัการ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของที่ประชุม พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานไปทบทวนโครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยกำหนดจัดประชุม workshop ในวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้

การเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมผ่านระบบ CRIMES

  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม JA 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมผ่านระบบ CRIMES และการเรียกใช้ข้อมูลจากหน่วยงานพฤตินิสัยผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล Data Exchange Center (DXC) โดย สตช. ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูล ผ่านระบบ DXC คือ ข้อมูลสืบเสาะ รายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับจำเลย ข้อมูลฟื้นฟูผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และข้อมูลสอดส่องเด็กและผู้ใหญ่ ของกรมคุมประพฤติ และการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Crime คือ – ข้อมูลหมายจับ ที่อนุญาตให้ใช้ผ่าน MOI Linkage Center – ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ที่อยุ่ระหว่างปรับปรุงด้านเทคนิคและการทำข้อตกลงการใช้ข้อมูล เพิ่มเติม ซึ่ง สทก.…