ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2

  วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและรับฟังปัญหาของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) มอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มีนำเสนอผลงาน โดยประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศยช. ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานีและ ศยช. ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์ดีเด่นที่มีการขับเคลื่อนตามภารกิจ เป็นตัวอย่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ที่สามารถรับเรื่องส่งต่อได้เอง และยังเป็นต้นแบบศูนย์ให้แก่ชุมชนในตำบลนั้นๆ อีกด้วย…