ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความเป็นมา ความสำคัญ ประโยชน์ และแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 140 คน ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงเช้า นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นที่มาของการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และ/หรือตกเป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทำผิด จนต้องเป็นลูกค้าของสถานพินิจหรือเรือนจำ รวมถึงการลดการกระทำผิดซ้ำ โดยเน้นย้ำการดำเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ภายใต้ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ทั้ง 4 ข้อ คือ ไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานและโรงเรียน เน้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ที่โรงเรียนต้องการ เน้นความโดดเด่นของโรงเรียน เช่น ดนตรี กีฬา…