ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะราคา CAR OJA 2562 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นั้น ปรากฏว่า บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่   18  ธันวาคม  พ.ศ. 2561…

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ การจัดทำงบประมาณ 1. ต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นความคุ้มค่า โปร่งใส สร้างผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับประชาชน รวมทั้งต้องนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ เน้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2. มีการระบุผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำ ของบประมาณ โดยมีกลไกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและ เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาจาก ทุกแหล่งเงิน เน้นการบูรณาการให้เกิดความชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ซ้ำซ้อน มีความคุ้มค่ามากที่สุด 3.ทุกหน่วยงานต้องจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4. ต้องตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์…

ประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to justice)

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. ณโรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน เรื่อง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to justice) โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

1️. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid)
2️. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในชีวิต (Right to life)
3️. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่จำเลย (Accused Persons)
4️. การดำเนินการของภาครัฐเพื่อดูแลนักโทษ (Prisoners)