การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ด้าน” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นภาคีร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในระยะยาว ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 130 ท่าน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง สถานการณ์อาชญากรรมและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้ให้ข้อมูลสถิติด้านอาชญากรรมในพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและจำลองเหตุการณ์ วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหาย ช่วงบ่าย เป็นการดำเนินกระบวนการจัดทำแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น…

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี สยจ. ที่เข้าร่วมการประชุม 4 แห่ง ได้แก่ สยจ.กาฬสินธุ์ สยจ.ขอนแก่น สยจ.ร้อยเอ็ด และ สยจ.มหาสารคาม เวลา 10.00 – 12.30 น. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สยจ. ทั้ง 4 แห่ง ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ผอ.สกธ. ได้มีการมอบนโยบายและข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 สยจ.จะต้องบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนี้ 1.1 กรมการปกครอง 1.2 สถานศึกษา (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) 1.3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) 1.4…

หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) วันที่สอง

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 วันที่สองของการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) โดย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล ผบ.ศฝร.ภ.4 และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการสืบสวนสอบสวน” โดยได้มีการนำร​ะบบ​ข้อมูลอาชญากรรม​ Police Data Center (PDC)​ ซึ่งจะ​เป็น​ระบบติดตามการจับกุม​ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น บุคคล​ที่มีหมายจับ บุคคลพ้น​โทษ ข้อมูล​รถหาย​ จุดตรวจรถผ่านด่าน และสถิติ​ข้อมูล​อาชญากรรม ซึ่งปัจจุบัน​ระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้​การดำเนินการ​มีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการสาธิตปฏิบัติการอารักขาบุคคลสำคัญ จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Commando) ของตำรวจภูธรภาค 4 อีกด้วย ในช่วงบ่าย คณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น โดยนายพัชรพล สมจร ผอ.สถานพินิจฯ ได้ให้เกียรติบรรยาย…