การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 4

  วันที่ 21 ธันวาคม 2561 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความเป็นมา ความสำคัญ ประโยชน์ และแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 160 คน ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงเช้า นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและ/หรือ เป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งเบื้องต้นนี้เป็นความพยายามของกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างภูมิต้านทาน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดระบบกิจกรรมส่งต่อความรู้และสื่อในกรอบเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน…