สกธ.ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน ในเทศกาลปีใหม่ 2563” ในช่วงเช้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)
และช่วงบ่าย ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่ประชาชน โดยได้นำความรู้กฎหมายในรูปแบบสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการให้ความรู้และปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม อาทิ สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 และ Chatbot ผู้ใหญ่ลอว์ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผอ.สกธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรายงานผลการศึกษาข้อมูลจากนานาประเทศเกี่ยวกับการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการกำหนดให้พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือไม่

โดยที่ประชุมเห็นควรให้ถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และจัดระดับของการควบคุมพืชกระท่อมตามแนวทางที่เหมาะสม อาทิ การควบคุมในลักษณะที่เป็นยาอันตรายหรือการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

สกธ.ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “สกธ. อาสา บำรุงศาสนา พัฒนาวัด”

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “สกธ. อาสา บำรุงศาสนา พัฒนาวัด” โดยร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยแก่พระภิกษุ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอุโบสถ์ ฐานพระพุทธรูป และลานวัด ณ วัดกุดคล้ำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.”

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -​ 12.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. มอบหมายให้นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.” ภายใต้หลักสูตร ” การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention​ รุ่นที่ 3″ โดยมีประเด็นในการบรรยายสรุปได้ ดังนี้ 1. บทบาทหน้าที่ของ สกธ. และกพยช. 2. สถานการณ์และสถิติ อาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการกระทำผิดซ้ำ 3. มติ ครม. เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งตลอดการบรรยายได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกระตุ้นการตระหนักคิด และกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ…

สกธ.ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กรมคุมประพฤติ จำนวน 56 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม “ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก” จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก กล่าวต้อนรับ และนายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพฤตินิสัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความดูแลประมาณ 3,400 คน เป็นทัณฑสถานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ดำเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยเน้นการทำการเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการส่งต่อวัตถุดิบและผลผลิตจากทัณฑสถาน ในอนาคตทัณฑสถานอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แนวคิด “ปั่น ช็อป ชม ชิม” เช่น มีก๋วยเตี๋ยวหย่อนขา ร้านกาแฟโดยนำรถควบคุมผู้ต้องขังที่มีสภาพเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า และพัฒนาให้มีความทันสมัยรองรับบริบททางสังคม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรที่สำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจ…

สกธ.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมหมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม ของสมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (สสส.) โดยพิจารณาประเด็นสำคัญสองประเด็น คือการสอบสวนคดีในทางอาญา และการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้การปฎิรูปการสอบสวนคดีในทางอาญา เป็นประเด็นเร่งด่วน (Quick win) และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลต่อที่ประชุมอนุกรรมมาธิการฯ ในคราวต่อไป