การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการทำงานของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะ สพก., สชจ., พบ.สป.ยธ. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการทำงานของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมภายในโครงการฯ ดังนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น กิจกรรมที่ 1 “การสร้างทีมและส่งเสริมความสัมพันธ์” โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมแบบทฤษฎี ดังนี้ Diversity ความหลากหลาย/การยอมรับและมองหาประโยชน์ Common Goal/Share Vision รับรู้เป้าหมายและให้ความสำคัญกับเป้าหมาย Trustworthiness มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 2 ได้รับเกียรติวิทยากร นายอรรจน์ สีหะอำไพ…