ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 4

 <<< ย้อนกลับ

 “วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 24 เมษายน 2562

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางอัฐภิญญา ปานจันทร์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์      0 2141 3756 / 08 1833 0578
โทรสาร        0 2143 8932