สกธ. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดพิธีพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมแต่งกายผ้าไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

การเสวนา “ความมั่นคงทางสังคม ระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึง โอกาสและการกระจาย”

  วันนี้ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาหัวข้อ “ความมั่นคงทางสังคม : ระบบประกันสุขภาพ การเข้าถึง โอกาสและการกระจาย” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายธานินทร์ ผะเอม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ 2) ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติศาสตร์ประยุกต์ (นิด้า) 4) รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง วช.…

ผอ.สกธ.เป็นประธานเปิดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

  วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุม หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ณ ห้องประชุม Lotus Suite 13 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้นำเสนองานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง จาก 8 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นภาคเช้า จำนวน 5 เรื่อง และภาคบ่าย จำนวน 4 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคเช้า 1) รศ.ดร.คณพล…