สกธ.จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17

 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30น. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมฯ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลด ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”