ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคา เลขที่ ส.๑๐/๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บัดนี้ ครบกำหนดการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว และขาดคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนด สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการ โครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ   ณ   วันที่ …