ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า บริษัท ทราเวล แอนด์ ไอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยยื่นข้อเสนอครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกิจการยุติธรรม อีกทั้งเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนดและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

WIN JAPAN