ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร Crime Prevention
การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวรุ่งนภา ศรีตะปัญญะ
โทรศัพท์ 0 2141 3760 / 0 2141 3763 / 08 1451 8350
โทรสาร 0 2143 8932