ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • กำหนดการพิธีเปิด
  • ตารางเรียนรายวิชา
  • กำหนดการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวรุ่งนภา ศรีตะปัญญะ
โทรศัพท์ 0 2141 3760 / 0 2141 3763 / 08 1451 8350
โทรสาร 0 2143 8932