การพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 09.30-12.30 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรม จากผู้สำเร็จการอบรมในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรมในรุ่นต่อไป และเวลา 13:30-16:00 น. ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในปีงบประมาน 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) จำนวน 63 คน และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

 

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งมอบรางวัลกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 63 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และการทำกิจกรรมถอดบทเรียน
ซึ่งโดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลงานกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น คือ หัวข้อ : ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในบ้าน และการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรม

 

 

 

กิจกรรมการถอดบทเรียน ภายใต้หลักสูตร Crime Preverntion รุ่นที่ 2

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภายใน ของ สกธ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานในกิจกรรมการถอดบทเรียน ภายใต้หลักสูตร Crime Preverntion รุ่นที่ 2 โดยกิจกรรมได้มีการนำเสนอรายงานกลุ่มวิชาการในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cyber Crime) ในรูปแบบ romance scams
2. ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในบ้าน และการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรม
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง (เด็กแว้น)
4. การป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
5. บัญชีม้า ธุรกรรมอำพรางของอาชญากร
6. ปัญหาอาชญากรรมการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ผอ.สกธ. ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภายใน สกธ. ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะรายงานทางวิชาการและโครงการต่างๆ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ และได้ร่วมคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมการถอดบทเรียนดีเด่น ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในช่วงพิธีปิดหลักสูตร CP2 ต่อไป

สกธ. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

สกธ. จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผอ.กนป. ร่วมบรรยายในเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. ร่วมบรรยาย เรื่อง “ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นของกฎหมาย” ในเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตร “การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ณ สถาบันพระปกเกล้า โดยการระดมความเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความเห็นต่อขอบเขตเนื้อหาในแต่ละกลุ่มวิชาของหลักสูตรให้มีสาระสำคัญ การสาธิตตัวอย่าง และการทดลองฝึกปฏิบัติ (Workshop) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

สกธ.แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมโครงการ “แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง” โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการละลายพฤติกรรม โดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( จำนวน 176 คน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมสนุก ดังนี้ 1. การชมคลิป “หน้าบาง” แล้วให้เด็กๆได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกว่า พวกเรารู้สึกอย่างไร/คิดว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรา/และคิดว่าเรื่องราวเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร โดยผ่านภาพวาดแทนตัวหนังสือ 2. การชมคลิป “คนตายพูดได้” เป็นการสอนให้รู้จักมีสติก่อนแชร์ข่าวสารหรือเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง จะได้ไม่เป็นการทำร้ายคนอื่นในโลกสังคมออนไลน์ กิจกรรมช่วงบ่าย ประกอบด้วย 1. กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดในหัวข้อ “ถ้า..แล้ว” โดยจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว แล้วช่วยกันคิดหาเหตุและผล” ถ้าเป็นเรา เราจะทำอย่างไร และจะเกิดผลกระทบกับใครบ้าง” เพื่อสอนให้เด็กรู้จักแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีนายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา และนายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิงวิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา
และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมเป็นพยานในการลงนาม และโอกาสนี้ นายศุภชัย สมเจริญ
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานได้เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีฯ ดังกล่าว