พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีนายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา และนายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิงวิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา
และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมเป็นพยานในการลงนาม และโอกาสนี้ นายศุภชัย สมเจริญ
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานได้เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีฯ ดังกล่าว

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันศึกษาดูงานและรับฟังการสัมมนา หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ให้แก่ชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายธวัชจีรัญ พันมา นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกร ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร  สรุปดังนี้ ข้อมูลทั่วไป และสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่ บทบาทของ อบต.บ้านกลางในการป้องกันอาชญากรรม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างสังคมลดความขัดแย้ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการชุมชนซ่อมทุกข์สร้างสุข โครงการยุวยุติธรรมชุมชน (การขยายผลสู่เยาวชน) เป็นต้น การนำเสนอกกรณีการไกล่เกลี่ย…

การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 19

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของโครงการอบรม คกก.ศยช. รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 19 พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่ทำคะแนน PRE – PRO TEST สูงสุด จำนวน 2 ท่าน และยังกล่าวให้กำลังใจในการทำงานแก่ คกก.ศยช. หลังจากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน