สกธ.แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมโครงการ “แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง” โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการละลายพฤติกรรม โดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( จำนวน 176 คน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมสนุก ดังนี้ 1. การชมคลิป “หน้าบาง” แล้วให้เด็กๆได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกว่า พวกเรารู้สึกอย่างไร/คิดว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรา/และคิดว่าเรื่องราวเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร โดยผ่านภาพวาดแทนตัวหนังสือ 2. การชมคลิป “คนตายพูดได้” เป็นการสอนให้รู้จักมีสติก่อนแชร์ข่าวสารหรือเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง จะได้ไม่เป็นการทำร้ายคนอื่นในโลกสังคมออนไลน์ กิจกรรมช่วงบ่าย ประกอบด้วย 1. กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดในหัวข้อ “ถ้า..แล้ว” โดยจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว แล้วช่วยกันคิดหาเหตุและผล” ถ้าเป็นเรา เราจะทำอย่างไร และจะเกิดผลกระทบกับใครบ้าง” เพื่อสอนให้เด็กรู้จักแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น…