สกธ. จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผอ.กนป. ร่วมบรรยายในเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. ร่วมบรรยาย เรื่อง “ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นของกฎหมาย” ในเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตร “การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ณ สถาบันพระปกเกล้า โดยการระดมความเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความเห็นต่อขอบเขตเนื้อหาในแต่ละกลุ่มวิชาของหลักสูตรให้มีสาระสำคัญ การสาธิตตัวอย่าง และการทดลองฝึกปฏิบัติ (Workshop) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป