การพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 09.30-12.30 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรม จากผู้สำเร็จการอบรมในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรมในรุ่นต่อไป และเวลา 13:30-16:00 น. ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในปีงบประมาน 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) จำนวน 63 คน และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

 

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งมอบรางวัลกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 63 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และการทำกิจกรรมถอดบทเรียน
ซึ่งโดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลงานกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น คือ หัวข้อ : ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในบ้าน และการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรม