สกธ. ติดตามการใช้งานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมาย นายดนุพล ชื่นอารมณ์ : ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม นายสายชล ยังรอด : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นางสาทิมา ทองศรีจันทร์ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเสาวรส ยนต์โยธินกุล : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ : ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าพบ พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ณ สภ.จ.พระนครศรีอยุธยา และ เข้าพบ นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนระบบการใช้งานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยทั้ง 2 หน่วยงานที่เข้าพบ มีความเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20

วันที่ 10 กันยนยน 2562 “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงเช้า แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.30- 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการ ศยช.รุ่นที่ 20 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ “การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยกลไกการบูรณาการระดับจังหวัด” โดยมุ่งเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระดับจังหวัด และการเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งท่านได้ให้คำนิยามในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ “ประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทุกอย่างที่มีพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น” พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนงาน ศยช.…

ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมาย

  1. รายละเอียดการจ้างงาน 1) ปฏิบัติงานที่กลุ่มกฎหมาย สำนักงานกิจการยุติธรรม 2) ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย 3) ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ/ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – ติดตาม รวบรวม จัดเก็บ และสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารหรือรายงานการประชุม – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน (ผู้ประสานงานกลาง) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน งานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย – ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำเนื้อหาหรือข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม – สรุปสาระสำคัญ ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ หรือสถานการณ์ หรือข่าวสาร ที่ประชาชนให้ความสนใจ – ใช้งานระบบเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ 2 เครื่องมือหลัก ได้แก่ เว็บไซต์รู้กฎหมาย (http://lamp.oja.go.th) และแชทบอทผู้ใหญ่ลอว์ (Application Line) รวมถึงการดูแล พัฒนา และต่อยอดการทำงานที่เกี่ยวข้อง…