“JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม

  วันที่ 14 กันยายน 2562 “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือกับมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย, Good Factory, เฟซบุ๊กแฟนเพจ echo และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม มุ่งเดินหน้าส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ Too Fast to Sleep สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการรับรู้กฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรม เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และแนวคิดใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ “การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” กิจกรรม”JUS(T)ACT HACKATHON”…