รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

 

เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเปิดเผยและไม่เปิดเผยซึ่งประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระทำความผิดในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

Link google form: https://forms.gle/KtTVJbSsYmasFxYR7

ดาวน์โหลด: ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

หรือ สแกน QR code ด้านล่าง

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2562

  วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ได้มีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2562 โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช. และความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนมีนาคม – ปัจจุบัน จำนวน 5 คณะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้ง 2 หลักสูตร ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม 2. การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน…