สกธ.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ของกรมประชาสัมพันธ์

    วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้เเทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงเเรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการเเจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเเต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร Information Operations (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ โดยมีโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร ด้านกฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรม เเละผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเลขานุการ นอกจากนี้คณะปฏิบัติการข่าวสารด้านกฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรม นำเสนอประเด็น ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง คณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบเยียวยาประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา 4,000 ราย วงเงิน 176 ล้านบาท จากนั้น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบเเนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ…

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว

  วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน (Non-Custodial Measures) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการนำมาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate sanctions) มาใช้แทนการควบคุมตัวผู้กระทำผิดอาญาโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนในประเทศไทย โดยพิจารณาแนวความคิดและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบแนวคิดมาตรการรอการลงโทษ รอการกำหนดโทษของประเทศไทย และการเข้ามามีส่วนร่วมของสหวิชาชีพและชุมชนในการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแนวความคิด เงื่อนไขในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ในประเทศไทย และกรณีการฝ่าฝืนคำสั่ง รวมทั้งหน่วยงานติดตามและบังคับโทษต่อมาตรการลงโทษระดับกลาง และที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะในเรื่องของการกำหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการบริการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เห็นชอบให้นำมาตรการลงโทษระดับกลางใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การคุมประพฤติแบบเข้มงวด (Intensive supervision probation)…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562

  วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอการวิจัยระดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะของบประมาณให้ดำเนินการตามข้อเสนอการวิจัยที่ได้ระดับเกรด A และ B โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยลำดับสุดท้ายที่ได้ระดับคะแนน B…