การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562

  ในวันนี้ 26 กันยายน เวลา 10.30 น -12.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (CIO) เข้าร่วมการประชุม ประเด็นเพื่อทราบ คือรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562  วงเงิน 1.5 ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม วงเงิน  27.3 ล้านบาท 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สกธ. วงเงิน 5.1 ล้านบาท ได้ดำเนินการเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 โครงการ ประเด็นเพื่อพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564…