การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอโครงการตำรวจมหาวิทยาลัย RSU Police โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม ในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งด่านจุดตรวจสกัด รวมถึงจะมีทีมลาดตระเวนดูแลบริเวณโดยรอบหมู่บ้านเมืองเอกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมการวิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือเหตุทะเลาะวิวาท อาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งพบว่าจากการดำเนินงานดังกล่าว จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการประชุมวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการฯ พบว่าสถิติอาชญากรรมในพื้นที่มีอัตราลดลงร้อยละ 70 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม และมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานสถานะความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม จำนวน 44 ฉบับ เพื่อทราบ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….เฉพาะในส่วนของการปรับลดคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายต่าง ๆ
สำหรับประเด็นอื่นๆ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) พิจารณาก่อนแล้วนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สกธ.ร่วมยินดีกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 57 ปี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมงานวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ครบรอบ 57 ปี ณ กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สกธ.ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

<<< ย้อนกลับ หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 55 – 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  หน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดกรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) นอกเหนือจากข้อ 3.1 เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น หน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 28…

สกธ. ร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม พื้นที่กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้เข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีการมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ดังนี้ กรณี นายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ เป็นเงิน 140,000 บาท และกรณีที่สาธารณชนให้ ความสนใจ อีกจำนวน 4 ราย กรณีผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี…