การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผลการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกฎหมายในการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการในลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กวดขันและเร่งรัดจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการจัดระเบียบและลดปัญหาสังคมอย่างเร่งด่วนต่อไป