การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ …/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อทราบ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ …/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม

ครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 17 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างสำนึกจิตอาสา และป้องกันทุจริตเชิงรุก ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ปัองกันทุจริตเชิงรุก สกธ. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9

ช่วงเข้า

– นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สกธ. สักการะพระพรหม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี และถวายภัตตาหารเเละสังฆทานเเด่คณะภิกษุสงฆ์

– นายทศพร จุลศิริ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เล่าประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลา 16 ปี
– การบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา” โดยวิทยากรจิตอาสา วปร. 904

ช่วงบ่าย

– กิจกรรมจิตอาสา “พับถุงยาพอเพียง” โดยวิทยากรจาก ศูนย์คุณธรรม

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี