การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อย่อย “ความร่วมมือเครือข่ายนิติศาสตร์ในการบริหารทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน”  เพื่อให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของคณะนิติศาสตร์จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคต ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: กรณีการพัฒนาพลังเครือข่ายสถาบันวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน”

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม โฆษกสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม6 ชั้น9 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”  การชี้เเจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (IO)ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของเเต่ละหน่วยงานไปยังกองกลาง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานผลในภาพรวมของกระทรวงให้เเก่หน่วยงานอื่นที่เดี่ยวข้องต่อไป