ประชุมหารือแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 (JA1) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ ร่วมกับผู้แทน คป. และสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ

ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ มุ่งเน้นการดำเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่
1. กฎหมาย
2. ระบบการลงโทษ/EM
3. อาชีพ/การพักโทษและลดโทษ
4. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ซึ่งการหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางลดความแออัดในเรือนจำต่อไป