สกธ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขและผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมได้นำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการ “ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)” และเรื่องการสร้างการรับรู้กฎหมายไปสู่ประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง

การประชุมหารือการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม JA1 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมหารือกับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยทางมหาวิทยาลัย ร่วมมือดังนี้
1. ในเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จะทำ mou ร่วมกับ สยจ.อุดรธานีในมิติการอำนวยความเป็นธรรมและเป็นศูนย์การพัฒนาความรู้ให้กับศยช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. มหาวิทยาลัยมีความประสงค์เสนอหัวข้อวิจัยในมิติการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ศยช. ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง ทังนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมาพบ สกธ. เพื่อเสนอหัวข้อการวิจัยและความร่วมมือด้านอื่นๆ ทังนี้ ผอ.สกธ. มอบชุดความรู้ด้านกฎหมายเป็นที่ระลึกให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี