สกธ.เป็นผู้แทน ยธ. ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการข่าวสารด้านการต่างประเทศ

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการข่าวสารด้านการต่างประเทศ โดยมืโฆษกทรวงการต่างประเทศ (นางสาวบุษฏี สันติพิทักษ์) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติ และกรอบเวลาในการนำเสนอประเด็นประชาสัมพันธ์ของแต่ละเดือน โดยมีมติขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) กรอกแบบฟอร์มนำเสนอประเด็นประชาสัมพันธ์โดยขอให้เน้นเรื่องผลประโยชน์ หรือข้อเตือนภัยที่ประชาชนควรได้รับรู้
2) ขอให้ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วเข้า LINE กลุ่ม IO ต่างประเทศ ภายในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน เพื่อ คัดเลือก 2-3 ประเด็น ฝ่ายเลขานุการจะเรียงลำดับประเด็นของทุกหน่วยงานตามแนวทางคัดเลือก โดยวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างไร เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

สกธ.ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และเเนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 7/2562 ณ.ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA1) เพื่อติดตาม 1)ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานกิจการยุติธรรม วันที่ 30/9/2562 คิดเป็นร้อยละ 97.81 2)การดำเนินงานตามปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3) ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) อีกทั้ง เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ.2563 โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2563 /แนวทางการบริหารงบประมาณสำนักงานกิจการยุติธรรม