รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) “เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม” ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีการบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) จำนวน 22 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น หน่วยงานที่มีกฎหมายให้อำนาจในการบังคับใช้ตามภารกิจและมีส่วนสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เป็นต้น ผู้บริหารภาคเอกชนผู้มีความสนใจหรือผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 15…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11)

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) “Prison Overcrowding” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีการบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) จำนวน 22 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น หน่วยงานที่มีกฎหมายให้อำนาจในการบังคับใช้ตามภารกิจและมีส่วนสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เป็นต้น ผู้บริหารภาคเอกชนผู้มีความสนใจ หรือผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ :…

สกธ.ลงพื้นที่นครปฐม ราชบุรี และชลบุรี เดินหน้าขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC

  วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ลงพื้นที่เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC (Data exchange center)ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อนำเสนอ/ชี้แจงนโยบาย การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการใช้งานโดยมีผู้แทนกรมการปกครอง (จ่าจังหวัด,นิติกร) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบก.ภ.จว. , รอง ผบก. , ผกก.สภ. ) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ของทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว เข้าร่วมประชุมหารือ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ข้อจำกัดปัญหาต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานเล็งเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ โดยมีข้อสังเกตุดังนี้ 1.ให้มีการรายงานต้นสังกัดของหน่วยงานรับทราบเรื่องการขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC เพื่อมอบหมายไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 2.จัดให้มีการอบรม/และติดตามการใช้งานระบบอยู่เสมอ 3.มุ่งเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ และเครือข่าย และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานและการใช้งานระบบ DXC พร้อมทั้งรับประเด็นปัญหา และแนะนำวิธีการใช้งาน…

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สกธ. ครองลำดับ 3 ของประเทศ

  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในครั้งนี้ สำหรับการแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในภาพรวมของประเทศ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผ่านระบบ ITAS (ระบบ IT ของสำนักงาน ป.ป.ช.) โดย สกธ. ได้รับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 95.76 คะแนน (ปี 2561 ได้ 88.17 คะแนน) ได้เกรด AA ซึ่งเป็นเกรดสูงสุด เป็นลำดับที่ 1 ในกระทรวงยุติธรรม และได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ในส่วนของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งลำดับที่ 1…