หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” ณ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็วและมีความเสมอภาคทุกชนชั้น ดังนั้น พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ถือเป็นกฎหมายที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานสอบสวน และภาคประชาชนสามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควรเกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคทุกชนชั้นในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาลซึ่งทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลงลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า…

สกธ. ร่วมคัดเลือกกรรมการผู้เเทนหน่วยงานในระบบวิจัยเเละนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะเเนนคัดเลือกกรรมการผู้เเทนหน่วยงานในระบบวิจัยเเละนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เพื่อดำรงตำเเหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ พ.ศ.2562

การสรรหาฯ ดังกล่าว ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้เเทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เเละกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผลการสรรหา มีดังนี้ 1)กรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่มิได้สังกัดกระทรวงฯ(อว) ได้เเก่ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2)กรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง(อว) ได้แก่ นายสิริฤกษ์ ทรงศิริไล ผอ.สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ. 3)กรรมการผู้เเทนสถาบันอุดมศึกษา ได้เเก่ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ทั้งนี้ อนุกรรมการสรรหาฯ จะจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(อว.)ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ รับรองต่อไป

สกธ. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

สกธ. ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ