สกธ.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยในช่วงเช้า นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกด้วย

จากนั้นช่วงบ่าย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งการกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 มียอดร่วมบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,143.81 บาท และโอกาสนี้กระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่ 4 โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อีกด้วย

อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดอยุธยา

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดอยุธยา ณ ห้องประชุม อบจ.อยุธยา เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 26 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 16 อำเภอ รวมทั้ง จนท.ยจ.อยุธยา
ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สกธ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ ช่วงที่ 1 สกธ. รายงานสภาพทั่วไปของการดำเนินงานด้านยุติธรรมชุมชน 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) มีการจัดตั้ง 2 แบบ คือ 1) มีโครงสร้างฯ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ภายใน สป.ยธ. จำนวน 18 แห่ง (18 จังหวัด) ทำหน้าที่ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกระทรวงยุติธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…