สกธ.จัดประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ประเด็นปัญหาความแออัดของเรือนจำ และจำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งควรพิจารณาใช้นโยบายกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ควรปรับเปลี่ยนวิธีการระหว่างการดำเนินคดีอาญาหรือการลงโทษนอกเหนือไปจากการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปควบคุมไว้ที่เรือนจำ โดยเฉพาะผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี ควรพิจารณากำหนดสถานที่สำหรับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และควรพิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ให้เพียงพอกับภาระงานและพิจารณาหามาตรการที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรราชทัณฑ์ให้มากขึ้น

ประเด็นปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรพิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งกลางวันและกลางคืน และเพิ่มบุคลากรทางด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ควรพิจารณากำหนดกลไกในการใช้ดุลพินิจส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำหรือทัณฑสถานให้เหมาะสมแก่อาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง

ประเด็นปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ควรพิจารณาจัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง และพิจารณายกเลิกการใช้ตรวนเป็นเครื่องพันธนาการ นอกจากนี้ควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ในการสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการดำเนินการในปัจจุบัน การจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม และแนวทางในการศึกษาในเรื่องของทรัพยากร งบประมาณ และความคุ้มค่าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้เป็นตามแนวทางของหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

การพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม คณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 พร้อมด้วยจิตอาสา 904สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคารA) โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านจิตอาสาพระราชทาน 5 ประเภทเช่นเดิม แต่จะมีการปรับปรุงสาระสำคัญในเรื่องงบประมาณและปรับแบบฟอร์มการรายงานให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติมายัง ศป.จอส.ยธ. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนตามเดิม