สกธ.จับมือกรมการปกครอง ลงนาม MOU การใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กับกรมการปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ ผู้แทนกรมการปกครอง ร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเข้าใช้งานระบบ DXC ให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการยุติธรรมและกรมการปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธี การลงนามในครั้งนี้เป็นการทำบันทึกเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเข้าใช้งานข้อมูลของพนักงานฝ่ายปกครองในการตรวจสอบข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ จากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) จะมีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการนำร่อง 18 จังหวัด ในปี 2563 ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา ชลบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์การที่สอดรับบริบทการดำเนินงานแบบบูรณาการ”

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์การที่สอดรับบริบทการดำเนินงานแบบบูรณาการ” ณ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะได้แนวคิดในลักษณะการบูรณาการการทำงานในมุมมองใหม่ เช่น การบูรณาการการทำงานของภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในเชิงวิชาการระดับประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีมุมมองที่หลากหลาย แปลกใหม่ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการดำเนินงาน อีกทั้งการพัฒนาการดำเนินงานให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถดำเนินการได้หลายวิธีการ/รูปแบบ อาจจะดำเนินการแบบพลิกโฉมในภาพรวมทั้งองค์กร หรือขับเคลื่อนในบางส่วนงาน ซึ่งการสัมมนานี้จะช่วยให้ได้แนวคิดในการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมในช่วงเช้าเเละบ่าย โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ สรุปประเด็นได้ดังนี้ 🔹การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานมีองค์ประกอบสำคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ vision/skills/ Incentives/resource/action plan ซึ่งทุกองค์ประกอบต้องเหมาะสม/เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 🔹แม้ว่าการบูรณาการจะส่งผลดีในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ความคิด/ความรู้สึกในเรื่องการสูญเสียอำนาจ/ความเป็นเอกเทศในการดำเนินงาน การแข่งขันกันเองระหว่างหน่วยงาน ก็เป็นอุปสรรคในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 🔹Digital Transformation คือ การที่นำ Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร…

สกธ. จับมือ นิด้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฏหมาย”

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฏหมาย” ณ ห้องสัมมนา 02 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดยมี บุคลากรจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมให้ความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลการศึกษาต่อไป

โดยการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ที่ได้เห็นชอบให้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกฎหมายใหม่ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมและการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา-ป้องกันอาชญากรรม 63 เอกสารประกวดราคา-ป้องกันอาชญากรรม 1/2563 TOR ป้องกันอาชญากรรม 63 1. สรุปบทเรียนป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่ 2. สรุปบทเรียนป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่ ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแนวทาง   ในการป้องกันอาชญากรรมและจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรมณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic…