สกธ.คัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1(JA1) เพื่อพิจารณาการคัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 ซึ่งกำหนดการฝึกอบรบระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 62-15 ม.ค. 63 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด จากผู้สมัครจำนวน 69 คน (30 หน่วยงาน) โดยมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดจำนวน 60 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ให้ปรับวันประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมฯ จากวันอังคารที่ 5 พ.ย.62 (มติ ครม. หยุดราชการ) เป็นวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.62…

สกธ.เป็นผู้เเทน ยธ. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้เเทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ เเละคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักประชาสัมพันธ์เขตในภูมิภาคณ ห้องประชุมอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุดฤทัย ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา 1)การสรุปนโยบายสำคัญของรัฐบาลเเละมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 2) ประเด็นประจำเดือนตฺลาคม 2562 โดยที่ประชฺมเลือกประเด็นการประชาสัมพันธ์ เเละขยายผล – การประชฺมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เเละการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน…

สกธ.ลงพื้นที่ขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมลงพื้นที่เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอ/ชี้แจงนโยบาย การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการใช้งานโดยมีผู้แทนกรมการปกครอง (ปลัดจังหวัด/นิติกร) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบก. , รอง ผกก.สภ.) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมหารือ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ข้อจำกัดปัญหาต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานเล็งเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1. ให้มีการรายงานต้นสังกัดของหน่วยงานรับทราบเรื่องการขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC เพื่อมอบหมายไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 2. จัดให้มีการอบรม/และติดตามการใช้งานระบบอยู่เสมอ 3. มุ่งเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ และเครือข่าย และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 4. การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และลายพิมพ์นิ้วมือหรืออัตลักษณ์บุคคล ในการติดตามและระบุตัวบุคคล ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ตรวจเยี่ยมการทำงานและการใช้งานระบบ DXC พร้อมทั้งรับประเด็นปัญหา และแนะนำวิธีการใช้งาน การสืบค้น…

สกธ.ร่วมเสนอกรอบแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์จำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทย และสถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมนำเสนอกรอบแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 กรอบการดำเนินงาน ได้แก่ กรอบที่ 1 กฎหมาย กรอบที่ 2 พักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) กรอบที่ 3 อาชีพ และการสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่…