สกธ. เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ครั้งที่ 2

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้นางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศทั้งทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาในประเด็นทางสังคมของประเทศและสะท้อนมุมมองการวิจัยในด้าน Supply side ตลอดจนการเปิดรับมุมมองด้าน Demand Side 2. ผอ.สวพ. ได้เสนอประเด็นปัญหานักโทษล้นเรือนจำ ที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน และเป็นอันดับหกของโลก ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเสนอให้ วช. พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหา นวัตกรรมมาแก้ปัญหานี้ ตั้งแต่การลดโอกาสและระยะเวลาในการเข้าสู่เรือนจำตลอดจนแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 3. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นที่เป็นความท้าทายทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ำ…